Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy Produktów.
 2. Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej i Sklepie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przed zawarciem umowy. 
 3. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Alicja Grabowska-Żurek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo „Szarotka” Alicja Grabowska-Żurek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem Wydawnictwo „Szarotka” Alicja Grabowska-Żurek, ul. Jurajska 170, 32-065 Filipowice NIP: 9291701751, REGON: 978023860
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://twojogrodnik.pl/
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://sklep.twojogrodnik.pl/ 
 7. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny, którego opis znajduje się na stronach Sklepu.
 8. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, w tym usługi w formie produktów cyfrowych.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 12. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
 14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Operator płatności – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013.
 16. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a także umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą emailową.
 17. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@twojogrodnik.pl
  b) pisemnie na adres: Wydawnictwo „Szarotka” Alicja Grabowska-Żurek, ul. Jurajska 170, 32-065 Filipowice
  c) a także telefonicznie pod numerem: +48 12 362 69 14 w godz. 9-13 w Dni robocze (pon-pt). 
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Alior Bank 62 2490 0005 0000 4530 9985 6004

§4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu w Sklepie oraz składania zamówień niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
  2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. w przypadku niektórych Produktów i Usług (np. szkoleń i konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
 2. Korzystanie ze Strony internetowej i Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się z treściami na nich zawartymi.
 3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca informuje jednocześnie, że pomimo stosowanych zabezpieczeń, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem wprowadzenia do systemu Klienta szkodliwego oprogramowania oraz uzyskania dostępu do jego danych przez osoby nieuprawnione. 
 4. Klient powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, którego używa korzystając z Internetu, w odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności programy antywirusowe oraz zadbać o ich aktualizacje. 
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Strony internetowej i Sklepu w sposób utrudniający korzystanie innym Klientom oraz Sprzedawcy.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta. 

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną. 
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  3. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  4. wysyłka newslettera.
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej świadczy również Usługi będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. Szczegółowe opisy Usług oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się w Sklepie w opisach każdego z Produktów. 
 6. W przypadku Usług, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy Usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Usługi.
 7. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, składając Zamówienia, należy wybrać odpowiednią opcję i wypełnić Formularz rejestracji lub wypełnić do na stronie: https://sklep.twojogrodnik.pl/pl/reg.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Asortyment Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, a Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkty i/lub Usługi będące przedmiotem Zamówienia, a następnie wrzucić je do Koszyka, klikając przycisk „Do koszyka”, 
  2. następnie przejść do Koszyka i kliknąć przycisk „Zamawiam”, 
  3. dokonując zakupów bez rejestracji należy, wybrać przycisk ” złóż zamówienie”,,
  4. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, zatwierdzić niezbędne zgody, 
  5. Przejść do formularza „Płatność i dostawa” wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk „podsumowanie”,
  6. potwierdzić zamówienie klikając ” potwierdzam zakup”, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 5. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. założyć Konto zgodnie z procedurą opisaną w §6,  lub założyć konto podczas procedury składania zamówienia
  2. wybrać Produkty i/lub Usługi będące przedmiotem Zamówienia i dodać je do Koszyka, klikając przycisk „Do koszyka”, 
  3. przejść do Koszyka i kliknąć przycisk „Zamawiam”, 
  4. naciśąćj  przycisk „zarejestruj się”, gdy nie masz jeszcze konta lub  „zaloguj się,gdy posiadasz już aktywne konto, 
  5. a następnie postępować jak przy zamówieniu bez rejestracji.
 6. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 7. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę , między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§9. Ceny oraz oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny Produktów są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży. 
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostarczenia lub odbioru zamówionego Produktu lub Usługi:
 1. w przypadku Usług  polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych jest to przesyłka drogą elektroniczną linku do pobrania lub wiadomości z instrukcją dostępu, na podany w zamówieniu adres emailowy Klienta,
 2. w przypadku Produktów wymagających fizycznego dostarczenia do Klienta:
  1. przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. przesyłka za pośrednictwem operatora pocztowego, 
  3. przesyłka dostarczona do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost.
 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 2. Z zakupem Usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usługi drogą elektroniczną nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 3. Klient za swoje Zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
 1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy – termin dostawy liczony jest od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy ,
 2. gotówką za pobraniem – termin dostawy liczony jest od dnia, w którym Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, 
 3. płatność elektroniczna oraz płatność kartą płatniczą – termin dostawy liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności od Operatora płatności.
 1. Sprzedawca informuje Klienta na Stronie internetowej i/lub Sklepie o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności w tak określonym terminie, Sprzedawca – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty  z wyznaczeniem stosownego terminu – może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
 2. Terminy dostawy liczone są w Dniach roboczych.
 3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności oraz sposobów i terminów dostaw dotyczące poszczególnych Produktów i Usług znajdują się na stronach Sklepu, w szczególności w Formularzu zamówienia.
 4. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Usług polegających na  świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produktów termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Produktu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do: 
 1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
 5. Umowy, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. Umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. Umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w ust. 3, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu oraz zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  Imię i nazwisko:
  Adres:
  Nr rachunku bankowego
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu mu kosztów dostawy do wysokości zwykłego, najtańszego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. 
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ma obowiązek zwrócić Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§11. Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt i świadczyć Usługę wolne od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. 
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na wybrany adres podany w §3 Regulaminu. 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 5. W przypadku Produktu Klient składający reklamację powinien odesłać go Sprzedawcy na adres wskazany w §3 Regulaminu.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 7. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 9. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy. W takim przypadku informacja o jej istnieniu i warunkach jest każdorazowo umieszczana w opisie Produktu lub Usługi w Sklepie. 

§12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§13. Prawa autorskie 

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności treści wchodzące w skład Produktów i Usług, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów i Usług oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej i Sklepu mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników. 
 3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§14. Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem tu wpisz adres podstrony, na której znajduje się  wspomniana treść (możesz też podać tu aktywny link do Politykiprywatności).

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 3. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca wezwie Klienta do zaprzestania i/lub usunięcia naruszeń w stosownym terminie. Po bezskutecznym wezwaniu Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług z zachowaniem 14.dniowego terminu wypowiedzenia. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni  Sprzedawca powiadomi Klientów drogą emailową oraz na Stronie internetowej i w Sklepie. Zmiany wchodzą w życie po upływie terminu na wypowiedzenie umowy i nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 2 marca 2021 r.